Beleidsplan

1 – Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Oud Gereformeerde Gemeente Terneuzen.

In dit beleidsplan informeren wij u graag over de plannen voor de eerstkomende vijf jaren. Plannen die wij als mensen maken, maar waarbij we weten dat wij in alles afhankelijk zijn van God.

Dankbaar zijn we dat onze gemeente vanaf begin vorige eeuw tot nu toe voort bestaat en dat we in de gelegenheid kunnen zijn plannen te maken voor de komende jaren. In deze plannen zal voortdurend naar voren komen het belang dat we hechten aan de verkondiging van het Woord. Deze verkondiging zal voornamelijk plaatsvinden tijdens de zondagse erediensten en op de christelijke feestdagen. Deze diensten zijn voor iedereen, die zich houdt aan de tijdens de diensten geldende regels, toegankelijk.

Als kerkelijke gemeente willen we midden in de samenleving staan. Dit blijkt onder andere uit de in het beleidsplan vermelde doelen.

Kerkenraad Oud Gereformeerde Gemeente Terneuzen

 

 

2 – Doelstellingen voor de komende jaren

 2.1 – Instandhouden van de erediensten

In maart 2007 hebben we als kerkelijke gemeente ons nieuwe kerkgebouw aan de Evertsenlaan te Terneuzen in gebruik genomen. Doel van het nieuwe kerkgebouw is het houden van kerkdiensten op zondagen en christelijke feestdagen. Verder is het gebouw voorzien van een ruimte voor kinderopvang tijdens de kerkdiensten en een vergaderzaal voor het houden van catechisaties en bijeenkomsten waarin een bepaald thema wordt behandeld. Het betalen van directe onderhoudskosten en het vormen van een voorziening waaruit na verloop van jaren groot onderhoud betaald kan worden zijn zaken die uit collectes en giften gefinancierd moeten worden. Zolang we als gemeente vacant zijn zullen uit de collectes ook de vergoedingen aan de predikanten die bij ons voorgaan betaald moeten worden.

 

2.2 – Het beroepen van een predikant

Een van de doelen in de komende jaren blijft het beroepen van een predikant die door prediking en pastoraal werk de geestelijke verzorging van de gemeenteleden op zich kan nemen. Hierbij wordt voor de beloning uitgegaan van een vaste beloning per periode, en een redelijke onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld internet, telefoon en reiskosten die door de predikant gemaakt worden in de uitoefening van zijn ambtelijk werk voor de gemeente. Het perceel waarop het kerkgebouw is gesitueerd is groot genoeg om er, als er een predikant aan onze gemeente wordt verbonden, zo mogelijk een pastorie te bouwen.

 

2.3 – Ontplooien van activiteiten

Zendingskrans Tabitha:

De zendingskrans Tabitha zal in samenwerking met de activiteitencommissie, zoals gebruikelijk twee keer per jaar een verkoping organiseren. De netto – opbrengsten van deze verkopingen worden grotendeels als gift  aan zendingsinstellingen gegeven. Een deel wordt gebruikt ter delging van de financiering van de kerkbouw. Verder zal de zendingskrans in overleg met de activiteitencommissie bijeenkomsten organiseren waarin de door haar gesteunde (zendings)organisaties hun werkzaamheden uiteenzetten.

Activiteitencommissie:

In de zomer 2007 is er binnen de gemeente een activiteitencommissie opgericht.

Geplande activiteiten zijn:

 • organiseren van activiteiten voor de jeugd (van binnen en buiten de gemeente)
 • organiseren van lezingen over een bepaald thema

 

2.4 – Financiële ondersteuning

Midden in de samenleving staan betekent in de ogen van de kerkenraad onder andere het lenigen van nood door financieel bij te dragen daar waar het door onvoorziene gebeurtenissen nodig is. Hierbij valt te denken aan (natuur)rampen waar ook ter wereld, maar ook aan gebeurtenissen in eigen land of woonplaats. Ten diepste is het doel, voldoen aan de Bijbelse opdracht: ‘onze naasten lief te hebben als onszelf’.

Verder zal, daar waar onder de gemeenteleden het door ziekte of bijzondere omstandigheden nodig is, een financiële bijdrage of ondersteuning in natura, uit de fondsen van de diaconie verleend worden.

 

 

3 – Fondsenwerving

Tijdens de kerkdiensten wordt er gecollecteerd voor de kerk, de diaconie, predikant(en) en bijzondere doelen. Tijdens de catechisatielessen die in het winterseizoen worden gehouden wordt gecollecteerd ter bestrijding van de kosten. In onze gemeente zijn deze collectes in contant geld en/of collecte-bonnen. Hierin is op korte termijn geen verandering voorzien.

3.1 – Collectes voor de kerk

De collectes voor de kerk zijn o.a. bestemd voor:

 • aflos/rente leningen aangegaan ter financiering van de kerkbouw
 • exploitatiekosten
 • reiskosten
 • vrijwilligersvergoedingen
  • koster
  • organisten
  • schoonmakers
 • aanvulling collectes predikant
 • boeken en presentje voor de kinderen 2e Kerstdag
 • fruitmand voor ouderen > 70 jaar in december
 • voorziening groot onderhoud
 • activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie

Samenvattend:

Gelden bedoeld om het kerkelijk leven zoals verwoord onder doelstellingen voortgang te laten vinden.

 

3.2 Collectes diaconie

De collecties voor de diaconie zijn o.a. bestemd voor:

 • lenigen van financiële noden van gemeenteleden,
 • lenigen van financiële noden van niet-gemeenteleden bijvoorbeeld bij (natuur)rampen
 • opbouw van een voorziening om ingeval van noden direct bij te kunnen springen
 • collectes voor bijzondere doelen zie onder 3.4

Samenvattend:

Fondsen bedoeld om (financiële / materiële) nood bij naasten te lenigen.

 

3.3 Collectes predikanten

Deze collectes zijn, in de periode waarin onze gemeente vacant is bedoeld om de predikanten uit andere gemeenten, wanneer ze in onze gemeente preekbeurten vervullen, een vergoeding te geven.

 

3.4 Collectes voor bijzonder doelen

Het streven van de kerkenraad is om 6 keer per jaar de collecte van de diaconie te bestemmen voor een bijzonder doel.

Zo’n bijzonder doel bestaat in het algemeen uit een zendingsorganisatie of een stichting die ontwikkelingshulp verleent.

 

3.5 Collectes tijdens de catechisatielessen

De opbrengsten van deze collectes zijn bedoeld als bijdrage in de exploitatiekosten van de kerk en zo nodig voor het aanschaffen van catechisatiemateriaal.

 

3.6 – Giften /  Legaten

Er wordt geen actief beleid gevoerd ten aanzien van het werven van giften en/of legaten. Binnen de kring van de gemeente wordt tijdens de kerkdiensten aangekondigd wanneer er een bijzondere collecte wordt gehouden voor bijvoorbeeld de instandhouding van de kerk, kerkbouw of het orgelfonds.

Deze werkwijze zal de komende jaren worden gecontinueerd.

 

3.7 – Verkopingen zendingskrans

De verkopingen van de zendingskrans Tabitha zijn een actieve vorm van fondsenwerving. Doel is onder andere de ondersteuning van zendingsorganisaties en het verwerven van gelden voor een bijdrage aan de kosten van de kerkbouw.

 

 

4 – Beheer van de gelden

Het beheer van gelden gebeurt door de penningmeester van de gemeente. Elk jaar wordt het beheer van de financiën door een kascontrolecommissie gecontroleerd. Deze commissie wordt tijdens de ledenvergadering benoemd en heeft een wisselende samenstelling. Van de controle wordt verantwoording afgelegd tijdens de ledenvergadering. Het beleid ten aanzien van het beheer van gelden is dat er geen beleggingen in effecten mogen plaatsvinden. Belegging in onroerend goed is alleen toegestaan als dit bezit van onroerend goed de doelstellingen van de kerkelijke gemeente steunt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een pastorie, of grond die voor een eventuele uitbreiding van het kerkgebouw benut kan worden. Het uitlenen van geld aan derden mag alleen plaatsvinden in het kader van het onder 2.4 genoemde. Het ligt niet in de bedoeling deze manier van geldbeheer te wijzigen.

 

 

5 – Criteria voor het besteden van gelden

In elke ledenvergadering wordt vastgesteld tot welk bedrag de kerkenraad mandaat krijgt om zonder overleg met de leden uitgaven te doen ten dienste van de doelstellingen van de kerkelijke gemeente.

De opbrengst van collectes voor een bepaald doel worden volledig overgemaakt aan de instelling  waarvoor  is gecollecteerd.

Aan de leden van de kerkenraad en gemeenteleden die reiskosten maken ten behoeve van de gemeente wordt een vergoeding verstrekt die de kosten dekt. maar maximaal tot het wettelijk toegestane bedrag.

 

 

6 – Vaststelling van het beleidsplan

Dit beleidsplan is vastgesteld in de ledenvergadering van 29 januari 2019.