Organisatie

Naam                                                                          : Oud Gereformeerde Gemeente Terneuzen

Nummer Kamer van Koophandel                        : 20167823

RSIN/fiscaal (identificatie)nummer                    : 004451673

 

Bezoekadres                                                         : Evertsenlaan 90                    –              4535 AD Terneuzen

Postadres                                                              : Van Wuyckhuiseweg 1b       –              4542 RW Hoek

 

Doelstelling                                                         

Het houden van openbare kerkdiensten op zondagen en christelijke feestdagen. Midden in de samenleving staan betekent in de ogen van de kerkenraad onder andere het lenigen van nood door financieel bij te dragen daar waar het door onvoorziene gebeurtenissen nodig is. Hierbij valt te denken aan (natuur)rampen waar ook ter wereld, maar ook aan gebeurtenissen in eigen land of woonplaats. Ten diepste is het doel, voldoen aan de Bijbelse opdracht: ‘onze naasten lief te hebben als onszelf’. Verder zal, daar waar onder de gemeenteleden het door ziekte of bijzondere omstandigheden nodig is, een financiële bijdrage of ondersteuning in natura, uit de fondsen van de diaconie verleend worden.

Functie van de bestuurders                              

De gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad die zo mogelijk bestaat uit een predikant en voorts uit ouderlingen en diakenen. Het aantal kerkenraadsleden bedraagt zo mogelijk vijf of meer, bij voorkeur een oneven getal. Het gelijktijdig zitting hebben van vader en zoon, of van broeders in den bloede, wordt zoveel mogelijk vermeden; De ouderlingen en diakenen worden in de ledenvergadering gekozen voor een periode van drie jaar; na verloop van deze periode blijven zij in hun ambt tot de eerstvolgende ledenvergadering waarop ze herkiesbaar zijn, in welk geval ze opnieuw worden bevestigd. De kerkenraad vergadert zo dikwijls als hij dit nodig acht; van kerkenraadsvergaderingen worden notulen gehouden, welke voor de eerstvolgende vergadering worden rondgestuurd. De ouderlingen en diakenen krijgen geen salaris alleen zo nodig een onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding. De kerkenraad kiest uit haar midden een preses en scriba. In de kerkenraad hebben slechts zitting belijdende mansleden in volle rechten, die niet onder enige trap van censuur staan. De kerkenraad vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte; De kerkenraad is bevoegd om uit haar midden een of meer leden aan te wijzen om de Gemeente in voorkomende gevallen te vertegenwoordigen. Het besluit van deze aanwijzing wordt vastgelegd in de notulen van de betreffende kerkenraadsvergadering.

 Vrijwilligers

Naast de kerkenraad zijn er binnen de gemeente nog  zo’n 15 vrijwilligers actief. Dit aantal kan wat fluctueren. Het betreft o.a. de (hulp)kosters, organisten, onderhoudscommissie, bestuur van de zendingskrans, en de schoonmaakploeg.