Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de gemeente loopt van 1 december tot 30 november. Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie’ weer de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over het verslagjaar.

In de kolom ‘Begroting’ zijn opgenomen de begrote ontvangsten en uitgaven voor het volgend jaar.

Onderstaande cijfers betreffen de baten en lasten van  ‘Kerk’, ‘Diaconie’ als ‘Zendingskrans’. Het verslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van kerkleden bestaan uit collectegelden, giften en eventueel legaten. De uitgaven besteding pastorale beroepskrachten bestaan voornamelijk uit de vergoeding van predikanten. De post bestedingen kerkdiensten, catechese etc.. bestaat voor het grootste deel uit de afdracht van de opbrengsten uit collecten voor ‘goede doelen’. Onder lasten kerkelijke gebouwen vallen lasten die samenhangen met het kerkgebouw. (onderhoud, energie, schoonmaak etc..)

 

Realisatie 2020 Begroting 2021
Baten
Opbrengst uit bezittingen 177 250
Bijdragen kerkleden 51.545 52.000
Totale inkomsten 51.722 52.250
Lasten
Bestedingen pastorale beroepskrachten 13.650 14.000
Bestedingen kerkdiensten, catechese en overige pastoraal werk 13.701 10.000
Lasten kerkelijke gebouwen 12.114 18.500
Salarissen (koster, organisten e.d.) 600 600
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 4.719 4.500
Totale lasten 44.784 47.600
Saldo 6.938 4.650