Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de gemeente loopt van 1 december tot 30 november. Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie’ weer de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over het verslagjaar.

In de kolom ‘Begroting’ zijn opgenomen de begrote ontvangsten en uitgaven voor het volgend jaar. 

Onderstaande cijfers betreffen de baten en lasten van  ‘Kerk’, ‘Diaconie’ als ‘Zendingskrans’. Het verslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van kerkleden bestaan uit collectegelden, giften en eventueel legaten. De uitgaven besteding pastorale beroepskrachten bestaan voornamelijk uit de vergoeding van predikanten. De post bestedingen kerkdiensten, catechese etc.. bestaat voor het grootste deel uit de afdracht van de opbrtengsten uit collecten voor 'goede doelen'. Onder lasten kerkelijke gebouwen vallen lasten die samenhangen met het kerkgebouw. (onderhoud, energie, schoonmaak etc..)

                                                                                                         Realisatie 2020    Begroting 2021

Baten                                                                                                     €                           €

Opbrengst uit bezittingen                                                                      177                       250                                                        

Bijdragen kerkleden                                                                           51.545                  52.000

Totale inkomsten                                                                            51.722                  52.250

Lasten

Bestedingen pastorale beroepskrachten                                            13.650                  14.000

Bestedingen kerkdiensten, catechese en overige pastoraal werk      13.701                  10.000

Lasten kerkelijke gebouwen                                                               12.114                  18.500

Salarissen (koster, organisten e.d.)                                                          600                      600

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente                          4.719                   4.500

Totale lasten                                                                                     44.784                 47.600

 

Saldo                                                                                                   6.938                   4.650

 

U bevindt zich hier: Start Publicaties Cijfers